data:text/calendar;charset=utf8;base64,QkVHSU46VkNBTEVOREFSDQpWRVJTSU9OOjIuMA0KQkVHSU46VkVWRU5UDQpVSUQ6MmFlNDE5Njk4NzlkOTUzNGYyYmVjM2VmYmE0NTRjNGUNClNVTU1BUlk6U2ViYXN0aWFu4oCZcyBiaXJ0aGRheQ0KRFRTVEFSVDtUWklEPVVUQzoyMDE4MDIwMVQwOTAwMDANCkRURU5EO1RaSUQ9VVRDOjIwMTgwMjAxVDE4MDAwMA0KREVTQ1JJUFRJT046Q29va2llcyAmIGNvY2t0YWlscyENCkxPQ0FUSU9OOktydWlrc3RyYWF0IDIyXCwgMjAxOCBBbnR3ZXJwZW4NCkVORDpWRVZFTlQNCkVORDpWQ0FMRU5EQVI=